MIESTO VYKONÁVANIA OPATRENÍ:

Centrum pre deti a rodiny, Ul. Hviezdoslavova 62, 036 01  Martin (kmeňová budova). Deťom umiestneným v profesionálnych náhradných rodinách sa starostlivosť  poskytuje v domácnostiach profesionálnych náhradných rodičov.

História:

Naše zariadenie započalo svoju činnosť v roku 1951 ako Dojčenský ústav po odčlenení a osamostatnení sa od Fakultnej polikliniky v Martine. V začiatkoch svojej činnosti poskytovalo zariadenie ubytovanie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi a deti matiek chorých na tuberkulózu. Neskôr bolo v dojčenskom ústave zriadené oddelenie patologických novorodencov, kde boli umiestnené deti nízkou pôrodnou hmotnosťou spolu s matkami, ktoré získavali vedomosti a zručnosti pri opatere svojich detí vrátane pomoci pri dojčení. Ostatné deti boli umiestňované v zariadení zo zdravotných a sociálnych dôvodov. Týmto deťom bola v tom čase poskytovaná komplexná zdravotná, preventívno-liečebná a výchovná starostlivosť na dojčenskom oddelení, batoleneckom oddelení a oddelení detí s ťažkým zdravotným a mentálnym postihnutím a to vo veku od narodenia po dovŕšenie tretieho roku života. Následne, ak sa dieťa nepodarilo vrátiť po zlepšení rodinných pomerov do biologickej rodiny, alebo umiestniť do náhradnej rodinnej starostlivosti ( osvojenie, pestúnska starostlivosť) deti boli premiestnené do spádového detského domova resp. do domova sociálnej starostlivosti- deti zo zdravotným postihnutím.

S účinnosťou od 1.1.1997 došlo v zariadení k zásadnej zmene, Dojčenský ústav prešiel spod pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s tým, že zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Žiline, zároveň sa podľa legislatívnych úprav premenoval na Detský domov Martin pre deti od 0 do 3 rokov ( tu nastáva posun filozofie práce detských domovov, ktoré sa prestávajú chápať ako špeciálne výchovné zariadenia, ale chápu sa predovšetkým ako sociálne zariadenia).

01.07. 1998 sa stal detský domov zariadením poskytujúci starostlivosť iba deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou, tým sa vek prijímaných detí zmenil od 0 do 25 rokov. V detskom domove ostávali deti ťažko zdravotne postihnuté, ktorých sociálnu situáciu nebolo možné riešiť umiestením v iných domovoch sociálnych služieb, preto od 01.12. 1999 zariadenie pracovalo, pod názvom Detský domov a domov sociálnych služieb

Od 01.01. 2004 sa opäť zariadenie premenovalo na Detský domov Martin a zriaďovateľom sa stal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Zariadenie postupne čiastočne prešlo transformáciou na zariadenie rodinného typu v samostatných skupinách a špecializovaných samostatných skupinách.

 

Súčasnosť:

Od 01.01.2019 sa Detský domov Martin premenoval na Centrum pre deti a rodiny. Celková kapacita zariadenia je 82 detí. Starostlivosť sa im poskytuje v samostatne usporiadaných skupinách (SUS) a v profesionálnych rodinách:

 

„LIENKY“                (kapacita 10 detí)                   samostatná skupina

„DIVÉ MAKY“        (kapacita 10 detí)                 samostatná skupina

„FIALKY“                 (kapacita 8 detí)                     špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnou poruchou

„HVIEZDIČKA“       (kapacita 7 detí)                    špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnou poruchou

„DÚHA“                    (kapacita 6 detí)                      špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

„SLNIEČKO“            (kapacita 7 detí)                      špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

„MARGARÉTKA“  (kapacita 7 detí)                     špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

„PRVOSIENKA“      (kapacita 7 detí)                    špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

Centrum vykonáva opatrenia, na ktoré bolo zriadené:

  • pobytovou formou
  • ambulantnou formou
  • terénnou formou

Takmer polovicu umiestnených detí v našom zariadení tvoria deti s ťažkým zdravotným a mentálnym postihnutím. Týmto deťom je potrebné zabezpečovať intenzívnu odbornú zdravotnú starostlivosť a zároveň vytvárať optimálne podmienky na skvalitňovanie prežívaného života.

Deťom poskytujeme starostlivosť v rôznych vekových kategóriách, kde veľký dôraz kladieme na zachovávanie a posilňovanie súrodeneckých vzťahov a väzieb. Sme jediné zariadenie Žilinského kraja, kde sú umiestňované mal. deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú adekvátnu 24 hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť. Pri zdravotne ťažko postihnutých deťoch pracujú zdravotné sestry so špecializáciou a opatrovateľky.

Centrum pre deti a rodiny Martin