Všetkým darcom ďakujeme za pomoc. Budeme vďační všetkým, ktorí sa aj v budúcnosti rozhodnú nás akýmkoľvek spôsobom podporiť.

Číslo bankového účtu

IBAN : SK88 8180 0000 0070 0042 2731

SWIFT CODE : SUBASKBX

Ďakujeme Vám

Centrum pre deti a rodiny Martin